SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Inventa Nordic A/S | CVR-nr. 43609262 | For handel på www.shop.inventa.dk

Salgs- og leveringsbetingelser er gældende ved køb via hjemmesiden www.shop.inventa.dk ejet af Inventa Nordic A/S, CVR-nr. 43609262 (herefter kaldet ”Inventa Nordic”).

Butiksinventar købt via hjemmesiden betegnes i det følgende samlet som ”produkter” eller ”produkterne”. Der indgås kun aftaler med andre erhvervsdrivende på www.shop.inventa.dk

 

ORDREBEKRÆFTELSE

Aftale er indgået, når købers bestilling er modtaget af Inventa Nordic A/S.

Ved modtagelse af ordrebekræftelsen skal køber kontrollere, at ordrebekræftelsen er korrekt og stemmer overens med bestillingen. Hvis køber bemærker fejl i ordrebekræftelsen, skal køber kontakte Inventarbutik hurtigst muligt. I modsat fald accepterer køber ordrebekræftelsen som udtryk for parternes aftale.

Hvis du ønsker at modtage en kopi af din ordrebekræftelse, skal du sende en mail til info@inventa.dk.


PRISER

Alle priser angives på hjemmesiden excl. moms. Priserne er kun gyldige for levering inden for Danmarks grænser. Priserne er dagspriser, hvorfor der tages forbehold for prisændringer.

Når du handler med www.shop.inventa.dk indgås aftaler på dansk.


FORSENDELSE, AFHENTNING, LEVERING OG FORSINKELSE

Forsendelse sker med fragtmand. Produkter der leveres af fragtmand, leveres til adressen (i fagsprog ”til kantstenen”).

Alternativt kan køber afhente produkter bestilt på hjemmesiden på adressen Industrivej 1-3, 7860 Spøttrup. Ved afhentning gælder de angivne leveringstider stadig. Inventa Nordic tager forbehold for at kræve et afhentningsgebyr (administrationsgebyr).

På alle produkter på hjemmesiden kan køber se den forventede leveringstid, hvilket dog ikke skal anses som en garanti for, at produkterne bliver leveret inden for den angivne tid. Forsendelse sker sædvanligvis inden for 2 hverdage.

Hvis et produkt er udgået eller i restordre, kan Inventarbutik ikke holdes ansvarlig for forsinkelser og eventuelle omkostninger grundet forsinkelser. Hvis der måtte være længere leveringstid, vil dette fremgå i forbindelse med købers bestilling på hjemmesiden, eller køber vil efterfølgende blive oplyst herom.

Hvis forsinkelse med leveringen skyldes forsinkelse eller leveringsvanskeligheder fra Inventa Nordic’s underleverandører, uanset årsagen hertil, force majeure eller andre hændelige begivenheder, som Inventarbutik ikke bærer risikoen for, forlænges leveringstiden med det antal dage leveringshindringen har været til stede. Hvis forsinkelse med leveringen skyldes købers forhold, for eksempel ændrede ønsker til produkterne, udskydes leveringstidspunktet tilsvarende.

Inventa Nordic har pligt til straks at underrette køber om en eventuel forsinkelse. Ved forsinkelse, der kan tilskrives Inventarbutik og som denne har ansvaret for, og som ikke kan tilskrives force majeure eller lignende, og som overskrider 15 arbejdsdage, er køber berettiget til skriftligt at give Inventa Nordic en frist på minimum 10 arbejdsdage til levering. Kan Inventa Nordic ikke inden den af køber afgivne frist levere i overensstemmelse med parternes aftale, kan køber ophæve aftalen. Køber har i dette tilfælde ikke krav på erstatning som følge af ophævelsen.

 

LEVERINGSTID

Der er en forventet leveringstid på 1-5 arbejdsdage på alle bestilte produkter.

 

REKLAMATIONSRET

Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation.

Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til Inventa.dk i rimelig tid efter varens modtagelse. 
Her anses max. to uger som rimelig tid, medmindre andet er aftalt. Vi refunderer rimelige fragtomkostninger.

Reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet.

Inventa.dk dækker returneringsomkostningerne i rimeligt omfang.

Ved returnering kontaktes virksomheden:

 

RETURADRESSE

  • Industrivej 1-3
  • 7860 Spøttrup


FORSVUNDEN FORSENDELSE

Skulle en forsendelse udeblive, skal køber kontakte Inventa Nordic.

Skulle en pakke undtagelsesvis forsvinde i fragtmandens varetægt, fremsender Inventa Nordic et dokument, hvor køber på tro og love erklærer, at køber vil returnere dobbeltforsendelse.

Inventa Nordic afventer returnering af tro og love dokumentet, før erstatningsleverance fremsendes.


BETALING

På www.shop.inventa.dk kan man betale sin ordre med dankort, danske kreditkort (VISA, VISA Electron, Mastercard, Eurocard) eller via bankoverførsel til Bankoverførsel Sparekassen Danmark, reg.nr. 9070 konto nr. 1635207759 IBAN DK2590701635207759 – SWIFT VRAADK21

(OBS! Ved bankoverførsel og MobilePay er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen).

Købesummen bliver først trukket fra købers konto, når ordren afsendes, medmindre der er foretaget bankoverførsel.

Der tages ikke gebyr ved betaling på www.shop.inventa.dk.


REKLAMATION, MANGLER OG RETURNERING

Ved modtagelsen er køber forpligtet til straks at sikre sig, at emballagen er hel og ubrudt. Er dette ikke tilfældet skal køber tage forbehold over for fragtmanden samt kontakte Inventa Nordic. Ved modtagelsen af produktet skal køber kontrollere, at produktet er uskadt. Ved eventuelle fragtskader skal køber reklamere straks ved modtagelsen over for fragtmanden. Reklameres der ikke rettidigt, fortaber køber retten til reklamation af skadede produkter.

Hvis køber vil påberåbe sig væsentlige mangler, skal køber, efter manglen er eller burde være opdaget, straks, og inden produkterne bliver sat op/tages i reel brug, give Inventa Nordic skriftlig meddelelse herom, samt anføre, hvori manglen består. Hvor dette ikke er reguleret i nærværende betingelser, finder Købelovens bestemmelser anvendelse.

Efter Inventa Nordic’s valg vil mangler ved produkterne blive afhjulpet eller produkterne vil blive omleveret, idet køber ikke er berettiget til at ophæve handlen, så længe Inventa Nordic afhjælpnings- eller omleveringsforsøg foregår.

Inventa Nordic modtager ikke produkterne retur uden særlig forudgående aftale. Aftales dette, betaler køber returomkostningerne, ligesom der i så fald, af hensyn til omkostninger til kvalitetskontrol, mv., maksimalt krediteres køber 80 % af fakturabeløbet.


FORTRYDELSESRET

De EU-harmoniserede forbrugerregler for handel på nettet har fastsat, at du har fuld returret i op til 14 dage efter, at du har modtaget dine varer.

Meddelelse om fortrydelse skal derfor ske til os inden disse 14 dage.

Jævnfør iøvrigt punkt 7, for udspecificering af betingelserne vedr. returnering og reklamation.


ANSVARSBEGRÆNSNING

Et erstatningskrav over for Inventa Nordic kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte produkt.

Inventa Nordic hæfter ikke for driftstab, tabt fortjeneste, herunder ethvert direkte eller indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved produkterne eller forhold som skyldes force majeure.

Inventa Nordic er ikke ansvarlig for tekniske svigt i forbindelse med anvendelsen af hjemmesiden. Inventarbutik tager forbehold for tastefejl, prisændringer og udsolgte produkter.


PRODUKTANSVAR

Inventa Nordic produktansvar fraskrives i videst muligt omfang, og Inventa Nordic kan kun pålægges et produktansvar, hvor gældende præceptiv lovgivning, herunder produktansvarsloven, tilsiger dette.

Inventarbutik er således ikke ansvarlig for eventuel skade på ting, der er beregnet til erhvervsmæssig benyttelse, og som er forvoldt af produkterne eller det slutprodukt, som produkterne eventuelt måtte blive indarbejdet i, medmindre ufravigelig lovgivning tilsiger dette.

Køber er i videst muligt omfang forpligtet til at friholde Inventa Nordic for ethvert krav vedrørende produktansvar rettet mod Inventa Nordic af skadelidte eller af andre.

 

MARKEDSFØRINGSMATERIALE OG IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Alle oplysninger, som fremgår af annoncer, billedmateriale, m.v., på Inventa Nordic’s hjemmeside, herunder på www.shop.inventa.dk, er orienterende. Sådanne oplysninger er kun bindende i det omfang de fremgår af Inventa Nordics ordrebekræftelse.

Det bemærkes, at samtlige immaterielle rettigheder vedrørende produkterne, f.eks. tegninger, koncepter, tilbud, kendetegn, logoer, tekniske løsninger, m.v., tilhører Inventarbutik, og må ikke uden Inventa Nordics skriftlige samtykke videreoverdrages, kopieres eller stilles til rådighed for andre producenter eller mellemhandlere. Køber er uberettiget til at ændre, videreudvikle eller duplikere sådant materiale samt produkterne uden Inventa Nordics forudgående skriftlige samtykke.

Ved overtrædelse heraf er Inventa Nordic berettiget til at ophæve ethvert samhandelsforhold med køber, hvorefter køber er forpligtet til, ved modtagelse af skriftlig anmodning herom fra Inventa Nordic, at udlevere alt modtaget materiale fra denne. Inventa Nordic er desuden berettiget til uden sikkerhedsstillelse at nedlægge fogedforbud og erstatningskrav mod forsat brug af Inventa Nordics materiale.


TVISTER

Alle uoverensstemmelser mellem Inventa Nordic og køber afgøres ved retten i Viborg og efter danske retsregler med undtagelse af lovvalgsregler, der måtte henføre sagens behandling til et andet land og et andet lands lov.